Facebook
Twitter
In English

SUOMEN SQUASHLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

 

  1. Yleistä

Lajin fyysisistä vaatimuksista huolimatta squash on maailmanlaajuisesti lähes dopingista puhdas urheilumuoto. Lajissa ei ole havaittu kilpailumanipulaatiota tai muita vastaavia eettisiä ongelmia.

Squashliiton antidopingtyö on perustunut maajoukkuepelaajille, valmennusryhmille ja liigapelaajille kohdistettuun tiedottamiseen harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Squashliitto toimittaa SUEK:lle maajoukkuepelaajien kilpailu- ja harjoituskalenterit kootusti, jotta SUEK on voinut suunnitella työnsä ja testata urheilijoitamme. Squashliitto sitoutuu lisäksi noudattamaan niin squashin maailmanliiton (WSF) kuin muidenkin kansainvälisten ja kansallisten tahojen antidopingohjeistusta. Tämä on mainittu Squashliiton kilpailumääräyksissä. 

  1. Ohjelman arvoperusta

Squashliiton antidopingohjelman arvoperustana ovat fair play ja puhtaasti huipulle. Lisäksi lajin eettiset arvot pitävät sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien yksilöinä arvostamisen. Fair Play -periaatteita noudatamme puhtaan urheilun, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäjinä. Myös peräänantamattomuus kuuluu squashyhteisön arvoihin.

Squashliiton toiminta korostaa eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja ja erityisesti tasa-arvoa. Koulutusta dopingin käytön terveydellisistä haitoista toteutetaan liiton antidopingviestinnässä, valmentajakoulutuksessa sekä aikuisten ja nuorten maajoukkueleireillä. Antidopingtyö on avointa sekä ajantasaista ja sillä vahvistetaan tietoisuutta siitä, että suomalaisessa squashissa ei ole sijaa dopingille eikä vilpille. Myös yhdenvertaisuus koetaan erittäin tärkeänä asiana ja kaikenlaiseen syrjintään puututaan välittömästi, jos tapauksia tulee squashliiton tietoisuuteen.

  1. Ohjelman tavoitteet

1) Ennaltaehkäisy liitto-, seura- ja pelaajatasolla

  • Omalla proaktiivisella antidopingtoiminnallaan Squashliitto haluaa varmistaa, ettei minkäänlainen doping saa lajissa jalansijaa. Squashliitto haluaa vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen mahdollisuuden reiluun urheiluun.

2) Tiedottaminen liitto-, seura- ja pelaajatasolla

  • Koulutuksella ja viestinnällä sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaan. Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä.

3) Testaus maajoukkuetasolla

  • Urheilijoita testataan kotimaassa säännöllisesti sekä valituissa kilpailuissa että harjoituskaudella. Lisäksi urheilijoita testataan ajoittain kansainvälisissä, etenkin arvoturnauksissa. Squashliitto tekee avoimesti yhteistyötä kaikkien antidopingtyötä tekevien tahojen (SUEK, Maailman Antidopingtoimisto WADA, Kansainvälinen Olympiakomitea IOC, Suomen Olympiakomitea, Euroopan squashliitto ESF, squashin maailmanliitto WSF, squashin ammattilaisjärjestö PSA) kanssa.
  1. Toimenpiteet

4.1 Ennaltaehkäisevä toiminta

Valmentajakoulutusjärjestelmä

Valmentajat ovat erittäin tärkeä kanava urheilijoihin ja myös heidän kauttaan varmistetaan tiedonsiirtyminen urheilijoille. Antidopingtyö huomioidaan kaikilla valmentajakoulutuksen tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Squashliitto pyytää SUEK:n kouluttajan tarvittaessa paikalle valmentajakoulutuksiin.

Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu

Kaikilla maajoukkue- ja harjoituskeskuspelaajilla (ml. Mäkelänrinteen harjoitusryhmä) on Squashliiton kanssa pelaajasopimus, jossa on dopingpykälä. Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan relevanttia antidopingtietoa pelaajille vuosittain. Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan SUEK:n kouluttaja tarpeen mukaan kertomaan ajankohtaisista asioista. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu toimitetaan kaikille liittoryhmien pelaajille (aikuiset ja nuoret). Squashliitto hyödyntää myös sosiaalista mediaa antidopingviestinnässään.

4.2 Valvonta ja testaustoiminta

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Squashliiton toiminnassa lisenssin lunastaneet, Squashliittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Squashliitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen kisajärjestäjän tarkastuslistan avulla.

Dopingtestejä voivat tehdä tai teettää SUEK, WADA, IOC, ESF, WSF ja PSA. Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu huippusquashturnauksissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä, ja on tehty, milloin vain ja missä tahansa ennalta ilmoittamatta. Antidopingtoiminta on osa Squashliiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Squashliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. SUEK ilmoittaa yhteyshenkilölle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä yhteyshenkilö ja Squashliiton puheenjohtaja selvittävät SUEK:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet.

Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa Squashliitolle asiassa seuraamussuosituksen. Squashliitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Squashliiton yhteyshenkilö on yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat Squashliitolle ja julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Squashliitto toimittaa SUEK:lle automaattisesti maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa päävalmentaja sekä Squashliiton yhteyshenkilö. Squashliitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita. Squashliitto toimii yhteistyössä SUEK:n kanssa SUEK:n testauspoolin luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa squashin maailmanliitto (WSF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli urheilijalla on ennestään SUEK:n myöntämä erivapaus, tulee hänen selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi. Squashliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

4.3 Toiminta kriisitilanteissa

Dopingrikkomuksen käsittely

Tiedottaminen

Squashliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:aa mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Squashliitto myös raportoi SUEK:lle sekä WSF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa Squashliiton hallituksen puheenjohtaja ja koordinoinnista vastaava toiminnanjohtaja – SUEK:n avulla. Nämä päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes SUEK:n Valvontalautakunnan päätöksen jälkeen Squashliiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Squashliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Squashliitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan Squashliiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti asian vahvistumisen jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös Squashliiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan hallituksen puheenjohtajalle, jonka varahenkilönä on toiminnanjohtaja.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja Squashliiton johdon lisäksi myös SUEK:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä Squashliiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan SUEK:n valvontalautakunnan Suomen antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Suomen Squashliiton tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

  1. Seuranta ja kehitystyö

Squashliiton toimisto seuraa ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa uusilla kehityshankkeilla, joita kirjataan Squashliiton toimintasuunnitelmaan. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy Squashliiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa toiminnanjohtaja. Ohjelma julkaistaan Squashliiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Squashliitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

Suomen Squashliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Maailmanliiton (WSF) antidopingsäännöstöä.

  1. Yhteenveto toimenpiteistä
TOIMENPIDE TOTEUTUS
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun jakelu Toiminnanjohtaja toimittaa julkaisun maajoukkueiden valmentajille välitettäväksi pelaajille. Lisäksi squashliiton verkkosivuilta löytyy linkki SUEK:n sivuille ko. kohtaan.
Valmentajakoulutusten antidopingosiot Squashliiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta.
Erivapauskäytäntö Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisessa. Squashliitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita.
Pelaajien informointi ja sitouttaminen Lisenssin ostossa on pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen Squashliiton sääntöjä ja kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä. Squashliiton viestintä välittää SUEK:n tuottamaa ajankohtaista tietoa.
Maajoukkuepelaajien informointi ja sitouttaminen Squashliiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä. Maajoukkuepelaajien pelaajasopimuksessa on dopingpykälä.
Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lle Päävalmentaja toimittaa.
SUEK:n koulutustilaisuudet Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu.
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen kisoissa Kansainväliset kisat: Kilpailun järjestäjä WSF:n tai PSA:n määrittelemällä tavalla.

Kansalliset kisat: Kilpailun järjestäjä SUEK:n määrittelemällä tavalla.

Antidopingviestintä Toteutuksesta vastaa Squashliiton toiminnanjohtaja, joka Squashliiton oman antidopingviestinnän lisäksi välittää SUEK:n tiedotteita seuroille, kilpailijoille ja harrastajille Squashliiton eri kanavia tapauskohtaisesti käyttäen. Yhdessä SUEK:n kanssa sovitaan vuosittain erikseen toteutettavat tapahtumaviestinnät.
Antidopingohjelma Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa squashliiton toiminnanjohtaja, sen hyväksyy Squashliiton hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

 

Päivitetty 2018