Facebook
Twitter
In English

SSqL:n toimintasäännöt

LIITON NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Squashliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto.
2. Liiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme squashurheilua ja sen kehitystä, sekä toimia squashia harrastavien seurojen ja jaostojen valtakunnallisena yhdyselimenä.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Niiden noudattamisen varmistamiseksi on 9. pykälässä annettu kurinpitomääräyksiä.
3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
3.1. pyrkii kehittämään ja lisäämään squashin harrastusta ja harrastusmahdollisuuksia edistämällä uusien squashseurojen ja jaostojen perustamista ja tiedottamalla pelistä ja sen ehdoista,
3.2. laatii ja vahvistaa alansa kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoo niiden ja Maailman Squashliiton sääntöjen noudattamista squashurheilun alalla sekä puuttuu niitä koskeviin rikkomuksiin ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet,
3.3. tehostaa jäsenseurojensa toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia,
3.4. vastaa squashurheilun kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta,
3.5. järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä edistää squashin harrastusta kuntoliikuntana,
3.6. harjoittaa kustannustoimintoa,
3.7. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
3.8. hankkii toimintansa tukemiseksi kiinteää ja irtainta omaisuutta.

YHTEISTOIMINTA
4. Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Olympiakomitea ry.:een, Euroopan Squashliittoon (ESF) ja Maailman Squashliittoon (WSF). Liitto voi liittyä jäseneksi liittokokouksen päätöksen perusteella muihin kotimaisiin, ulkomaisiin tai kansainvälisiin urheilun keskusjärjestöihin, jos kokous vähintään 3/4:n enemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä niin päättää.

LIITON JÄSENET
5. Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä rekisteröidyn squashseuran tai muun urheiluseuran rekisteröidyn squashjaoston. Jäsenyyttä hakevan on jätettävä liiton hallitukselle hakemuksensa kirjallisesti ja sen on sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä squashliitto on.
Hakemukseen on liitettävä jäljennös seuran säännöistä, ilmoitus seuran perustamisvuodesta ja rekisteröimisnumerosta, ilmoitus seuran hallituksen kokoonpanosta, ilmoitus seuran jäsenluvusta.
Kannattaviksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
6. Liittokokous voi kutsua liiton kunniajäseneksi henkilön, joka pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla on edistänyt liiton tarkoitusperiä.
7. Liittoon varsinaisena jäsenenä kuuluva seura tai jaosto on velvollinen lähettämään liitolle viimeistään laskun eräpäivänä liittokokouksen vahvistaman vuosimaksun sen jäsenluvun mukaan, mikä seuralla tai jaostolla oli edellisen joulukuun 31. päivänä.
Viimeistään tammikuun 15. päivänä ilmoituksen seuran tai jaoston jäsenluvusta edellisen joulukuun 31. päivänä, ryhmittäen jäsenet liiton vaatimalla tavalla.
Viimeistään kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen seurassa tapahtuneesta toimihenkilö-, sääntö- ym. muutoksista.
Liiton jäsenen velvollisuutena on huolehtia siitä, että se ja sen jäsenet noudattavat toiminnassaan liiton tarkoitusperiä, sääntöjä ja päätöksiä.
8. Jäsenseura tai jaosto voi erota liitosta tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroamisen katsotaan tapahtuvan tallöin liiton kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä. Liiton suostumuksella voi eroaminen tapahtua aikaisemminkin. Jos jäsenseura tai jaosto purkautuu, katsotaan se hallituksen päätöksellä myös eronneeksi liitosta.
Jäsenseura tai jaosto on velvollinen suorittamaan ne maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.
9. Jäsenseura tai jaosto, joka ei noudata näitä sääntöjä tai liitonjohtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tai muulla tavoin toimii liitolle haittaa tuottavasti, voi liiton hallitus rangaista sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa
– kirjallisella muistutuksella tai varoituksella,
– liitosta erottamisella määräajaksi tai kokonaan.
10. Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kuloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja WSF:n dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntäihin.

LIITON HALLINTO
Liiton hallintoeliminä ovat liittokokous ja hallitus.

LIITTOKOKOUKSET
11. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin 1/10 edellisen vuoden päätyessä liiton jäseninä olleista seuroista tai jaostoista sitä kirjallisesti liiton hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
12. Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.
12. Liittokokouksessa käyttävät jäsenten päätösvaltaa näiden valtuuttamat edustajat.
Kutakin jäsenseuraa ja jaostoa saa edustaa enintään neljä (4) henkilöä. Näistä on ainoastaan yksi (1) oikeutettu käyttämään äänioikeutta, lisäedustajilla on vain puhevalta.
Liiton kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla, liiton toiminnanjohtajalla ja valiokuntien jäsenillä on liittokokouksessa puhevalta.
Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla korkeintaan kahta (2) jäsentä. Valtakirjan, ollakseen pätevä, on sisällettävä ilmoitus jäsenseuran tai jaoston jäsenmäärästä edellisen kalenterivuoden lopussa.
13. Varsinaisissa liittokokouksissa käsiteltävät asiat:
1) Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen,
2) Liiton hallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen;
3) Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
4) Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavaksi tilikaudeksi varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille;
5) Liiton kilpailulisenssien ja muiden kilpailumaksujen vahvistaminen;
6) Päättäminen kuluvan tilikauden talousarviosta;
7) Päättäminen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta;
8 ) Päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta;
9) Liiton hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi;
10) Liiton hallituksen neljän (4) jäsenen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten jäsenten tilalle sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta seuraavaksi yksivuotiskaudeksi;
11) Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa;
12) Muut esityslistalla olevat asiat.
Varsinaiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen.

14. Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä. Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimesti; suljetuin lipuin äänestetään ainoastaan jonkun äänivaltaisen edustajan sitä nimenomaan vaatiessa. äänestettäessä on kullakin jäsenvelvollisuutensa täyttäneellä liiton varsinaisella jäsenellä allaolevan taulukon mukainen äänimäärä, mikä perustuu jäsenseuran tai jaoston jäsenmäärään.
1- 50 jäsentä = 1 ääni
51-150 jäsentä = 2 ääntä
151- 250 jäsentä = 3 ääntä
251- 350 jäsentä = 4 ääntä
yli 350 jäsentä = 5 ääntä
Äänet lasketaan edellisen joulukuun 31. päivänä ilmoitetun jäsenluvun mukaan. Aänivaltaisia ovat vain liiton varsinaiset jäsenet.
Liittokokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

LIITON HALLITUS
15. Liiton hallituksen muodostavat liittokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, sekä 1. ja 2. varajäsen.
Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja siten, että jäsenistä on vuosittain neljä (4) erovuorossa. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisellä kerralla arpomalla
Varajäsenet valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
16. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää tarpeellisiksi katsomansa valiokunnat tai johtoryhmät ja vahvistaa niiden toimialueet ja valtuudet. Hallitus voi ottaa liiton palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muuta tarpeellista henkilökuntaa. Hallituksen sihteerinä toimii liiton toimihenkilö tai hallituksen keskuudestaan valitsema sihteeri.
17. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) varsinaista tai varajäsentä on saapuvilla.
Varajäsenet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. He ovat äänioikeutettuja varsinaisten jäsenten poissaollessa siinä järjestyksessä kun heidät on varajäseneksi valittu.
Liiton hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävänä on:
18. Valvoa ja ohjata squashin kehitystä Suomessa, kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta, ratkaista liiton jäseneksi liittymistä koskevat hakemukset, hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa, laatia toimintasuunnitelma ja vuosikertomus ja pitää jäsenluetteloa, valvoa ja seurata valiokuntien toimintaa.
Liiton hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen, joka urheilun piirissä on menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti mukaan lukien dopingrikkomukset, kohdistuvasta liiton alaisia kilpailuja koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta.
Hyväksyä kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoa niiden noudattamista ja asettaa rangaistukset, ratkaista alan kilpailukelpoisuus-, edustus- ja riitakysymykset, vahvistaa liiton edustaja ulkomaisiin kilpailuihin ja kongresseihin sekä ehdokkaat kansainvälisiin elimiin, ohjata jäsenten ja piirien koulutus-, valmennus- ja muuta toimintaa, huolehtia tiedottamisesta.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
19. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko toiminnanjohtajan tai yhden (1) hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

TILINTARKASTAJAT
20. Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Liiton tilit jätetään liiton pöytäkirjojen ja muiden tarvittavien asiakirjojen mukana tilintarkastajille 30 päivää ennen liittokokousta ja heidän on annettava tilintarkastuskertomuksensa viimeistään 14 päivää ennen liittokokousta.

SAKOT
21. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut liitolle tulevia edellisen toimintavuoden sääntömääräisiä maksuja, ei liittokokouksessa ole äänioikeutettu, eivätkä sen edustajat saa käyttää puheenvuoroja.
Ellei jäsen lähetä liitolle jäsenmaksuaan määräajan kuluessa, on sen maksettava kulloinkin yleisesti käytössä oleva viivästyskorko.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN
22. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä varsinaisessa liittokokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä.
Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä vain, jos kaksi perättäistä varsinaista liittokokousta on vähintään 3/4 enemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä niin päättänyt.
Jos liitto puretaan, lankeavat sen varat sillä hetkellä liittoon kuuluville jäsenille niiden jäsenluvun osoittamassa suhteessa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

SSqL / 27.4.2019