Facebook
Twitter
In English

Lunastetut lisenssit 2019-2020

Päivitetty 20.3.2020 klo 17:30
Aalto Kari ESRC
Aarto Oliver Sq88
Aarto Ilkka Sq88
Ahlroos Maria TSSq
Ahlroos Timo TSSq
Ahola Juha MyyrSq
Ahonen Aapo SqK
Ali Akif ESRC
Andersson Albert PompS
Anttila Kaisu ESRC
Arimo Tapio ESRC
Bardis Vasileios HSRC
Ben-Amor Lara ESRC
Blomqvist Jyri NääsSq
Borgström Aada ESRC
Brink Alexander ESRC
Bäckström Kasper MyyrSq
Castren Heikki MyyrSq
Ekholm Lars VSK
Ekholm Maarit HSRC
Elovirta Janne HSRC
Eskola Ville ESRC
Eskoli Vesa HSK
Falck Janne ESP
Haanpää Hannu ESRC
Haapakoski Sami YlivSq
Haggren Samuel ESRC
Halme Hanna-Mari HSK
Halonen Juho SqK
Hassinen Heikki SalSi
Hautala Kari MetStone
Hautanen Eemeli JSK
Havaste Jukka HSRC
Heikkinen Matias JSK
Heimo Hannu SaSkö
Heinonen Juha NääsSq
Heinonen Juhani SaSkö
Helminen Aki LahtiSq
Herola Veikko SqK
Herola Timo-Jukka SqK
Hiltunen Kari HSRC
Holden Ben HSRC
Holopainen Antti MyyrSq
Huotari Jooma OSK
Huuhka Henrietta SqK
Häggqvist Kaj LahtiSq
Häkkinen Tuomas MiSq
Hämäläinen Martti SqJu
Högström Karl-Kristian ESRC
Iglesias Ortiz Angel NääsSq
Ignatius Markku MetStone
Irjala Janika KSQ
Jaakkola Joni ESRC
Jalovaara Joel HSK
Joutsi Roosa SquNa
Joutsi Teemu SquNa
Joutsi Viola SquNa
Juutilainen Pinja HSK
Jylli Severi SquNa
Järvinen Janne KSQ
Järvinen Ville SalSi
Kaarenmaa Sampo MyyrSq
Kainulainen Pekka NääsSq
Kaistinen Markku SalSi
Kallio Juho MiSq
Kallio Matti HSRC
Kallio Miikka LahtiSq
Kallioinen Timo SaSkö
Kaltiainen Kai JSK
Kananen Henri JoSK
Kanto Jenni MyyrSq
Karhu Joonas KSQ
Karjala Jarmo MetStone
Karjalainen Hannu HSK
Kankaanpää Timo SalSi
Karsikas Ville JSK
Karttunen Niko MyyrSq
Kaukonen Markus ESRC
Kela Petri ESRC
Kemppainen Jorma HSK
Kenakkala Sami OSK
Kenakkala Sini OSK
Kerttula Klaus MiSq
Keränen Kimmo MyyrSq
Kiviharju Kristiina JSK
Kivi-Koskinen Harri Metstone
Kivi-koskinen Marko HSRC
Kiviniemi Kimmo NääsSq
Knuuti Eelis ESRC
Knuutila Tatu ESRC
Koivisto Torbjörn ESP
Koivu Tapio ESRC
Koivu Tiina ESRC
Koivula Kimmo LahtiSq
Kokko Monica LahtiSq
Kolhi Robert NääsSq
Kononen Heikki KSQ
Kontiainen Juho ESRC
Konttinen Jesse MyyrSq
Konttinen Vesa-Pekka JSK
Kontuniemi Jali NääsSq
Korhonen Elias ESRC
Korhonen Emilia ESRC
Korhonen Kim ESRC
Koskela Vesa LahtiSq
Koskelin Janne JSK
Koskinen Ville SqK
Koskinen Riina HSRC
Koskinen Henri MiSq
Koskinen Lauri SquNa
Koskivaara Hugo ESRC
Koskivaara Karla ESRC
Koskivaara Kimmo ESRC
Kostiainen Emilia ESRC
Kotila Jane ESRC
Kotila Juuso ESRC
Kronlund Lilli ESRC
Kuosmanen Joni SqK
Kuusisto Linus OSK
Kylliäinen Joonas ESRC
Kylmälä Vesa ESRC
Kytö Arto LahtiSq
Kämäräinen Marko SC Ruka
Laatikainen Jaakko OSK
Lahdenperä Tatu JSK
Laitala Janne ESRC
Laitinen Oskari OSK
Laitinen Timo HSRC
Lankinen Eetu JoSK
Lappalainen Marko ESRC
Lappalainen Ukko MetStone
Leppänen Mika JSK
Leskinen Kale HSK
Leskinen Aleksi MiSq
Liimatainen Juha ESRC
Lilja Harry ESRC
Lind Antti HSRC
Lind Tommi ESRC
Linho Aino SquNa
Lintunen Olli MiSq
Lokkila Mauri TSSq
Lonkila Juho HSRC
Luhtala Raila ESRC
Luhtala Inka ESRC
Luolamo Ville JoSK
Lyytikkä Jarkko LahtiSq
Lähteenmäki Petteri NääsSq
Majander Joakim ESRC
Mangaonkar Mahesh JSK
Marjomaa Olli HSK
Matalamäki Jan HSRC
Matalamäki Liisa OSK
Mattila Joona Sq88
Mattila Juho Sq88
Mehta Riku KSQ
Mether Jari WSK
Moilanen Jane ESRC
Montell Timo JSK
Monto Mika HSRC
Mustonen Henrik TSSq
Mäenpää Tero TSSq
Mäkelä Heli HSK
Mäkelä Minna TSK
Mäki Erik NääsSq
Mäkinen Eero NääsSq
Mäkisalo Esa SquNa
Männistö Mika SquNa
Määttänen Teuvo YlivSq
Määttänen Anssi TSSq
Nakari Martti ESP
Naukkarinen Esa KSQ
Nevanlinna Jussi Smash
Niemelä Jutta MiSq
Niemi Tuukka HSRC
Niemikotka Anton ESRC
Niemistö Sari HSK
Niinimäki Tomi Smash
Niivuori Lasse LSQ
Nikunen Ville HSRC
Nilsson Lauri ESRC
Niskala Onni SC Ruka
Niskala Samuli SC Ruka
Nousmaa Timo MyyrSq
Nummi Jukka NääsSq
Nurmonen Susanna ESRC
Närhi Marianna MiSq
Ojala Ari NääsSq
Ojala Pia ESRC
Oksa Mika SaSkö
Ollikainen Nea ESRC
Ollikainen Axel ESRC
Orphanou Daniel HSK
Orphanou Raphael ESRC
Paasonen Niko HSRC
Paksu Viivi MiSq
Palo Timo LahtiSq
Palonen Amelie ESRC
Parri Panu Smash
Parviainen Leena SqK
Parviainen Leo SqK
Parviainen Otto SqK
Pasma Jani Smash
Patel Emil Smash
Peltola Jaakko-Antti YlivSq
Peltola Janne-Matti SalSi
Pennanen Joel ESRC
Penttilä Atte Smash
Penttilä Pilvi Johanna HSK
Penttinen Luka LSQ
Petäjä Ohto Alvari LahtiSq
Paerakoski Henri HSRC
Peurakoski Mikael HSRC
Piekäinen Riikka ESRC
Piipponen Anni OSK
Pitkänen Lupu HSRC
Pohja Harri ESRC
Pohjamies Tuomo ESRC
Pääkkönen Marko TSSq
Pösö Mika HSK
Poutiainen Hannu MiSq
Poutiainen Olle MiSq
Prandstetter Satu HSK
Punkkinen Valtteri ESRC
Purhonen Mikko LahtiSq
Puukko Kimmo JSK
Puumala Ilkka SC Ruka
Puura Kaius ESRC
Puurunen Santtu Sq88
Puustinen Jouko KSQ
Pyykkö Tero NääsSq
Pyynönen Erkki NääsSq
Raatikainen Luukas MyyrSq
Raiski Seppo Sq88
Raivio Taneli ESRC
Randelin Aapo MiSq
Rantavuori Nuutti ESRC
Rapelo Juha NääsSq
Rasmus Petri JSK
Raunio Arttu HSRC
Raunio Arttu HSRC
Rauste Teemu Sq88
Rautiainen Kristian ESRC
Rautio Valtteri MiSq
Rehula Maria ESRC
Repo Petteri HSRC
Riikonen Pekka LahtiSq
Rintanen Juha SalSi
Riutta Jan HSK
Riutta Vivi HSK
Romu Timo SaSkö
Rosendahl Nooa ESRC
Rounaja Olli ESRC
Rouste Joel ESRC
Routamo Tomi MyyrSq
Ruismäki Ville ESRC
Ruokangas Nuutti TSSq
Ruotanen Heikki JSK
Ruotanen Lotta JSK
Ryyppö Tommi TSSq
Räisänen Aaro MyyrSq
Rönn Risto SqJu
Saarentaus Juha ESRC
Saari Risto TSSq
Saarnivaara Pete SC Ruka
Saharinen Janne JSK
Sahla Atte TSSq
Salisbury Johannes ESRC
Salkala Ville ESRC
Salminen Jukka-Pekka OSK
Salminen Riku HSK
Salminen Severi OSK
Salomaa Lenni ESRC
Salonen Senni ESRC
Seilo Saimi SquNa
Seilo Timo SquNa
Selkälä Jonas NääsSq
Seppälä Markus HSRC
Seppänen Mikko ESRC
Seren Yrsa ESRC
Sillanpää Mikko LSQ
Simola Jussi ESRC
Simonen Sami JoSK
Sipilä Iiris ESRC
Sjöblom Lars HSRC
Soini Emilia ESRC
Soini Olli KSQ
Solansuu Tommi SalSi
Somoano Carrasco Alberto ESRC
Soralahti Eero ESRC
Sormunen Siri ESRC
Stengård Atte SquNa
Stengård Iida SquNa
Stengård Jani SquNa
Stengård Jemina SquNa
Stengård Jonne SquNa
Stengård Kamilla SquNa
Stengård Severi SquNa
Stör Kai PompS
Stubin Iiro MetStone
Suistomaa Marko MiSq
Sukunimi Etunimi Seura
Sulku Lasse SaSkö
Sutelainen Esa HSRC
Suvanto Teemu HSRC
Syväniemi Honne ESRC
Särkiniemi Jan MyyrSq
Särkkä Reijo ESP
Särkkä Meeri HSK
Söderholm Tom TSSq
Söderström Juha TSSq
Takala Annika TSK
Tapiola Bertta KSQ
Tarvo Jukka ESRC
Teitti Aapo MiSq
Teitti Erno MiSq
Teitti Tuomas MiSq
Teräsvirta Heikki SalSi
Tiitinen Petteri TSSq
Timberg Tero ESRC
Tirkkonen Juha ESP
Toimela Simo KSQ
Toivanen Lotta TSSq
Toivanen Roope TSSq
Tossavainen Teemu KSQ
Tossavainen Toni KSQ
Tulonen Timo HSRC
Tuomi Matias ESRC
Tuominen Olli KSQ
Tuominen Esa HSRC
Turkia Tanja LahtiSq
Ulfves Kristian ESRC
Uusitalo Milla HSRC
Vaarala Eino ESRC
Vainio Marja ESRC
Vakkala Ari HSRC
Valasma Harri OSK
Valtola Oskari MiSq
Vanhanen Saara MiSq
Vanhanen Susanna MiSq
Vehniäinen Jussi Smash
Ventoniemi Mika HSK
Vihtonen Mathew MyyrSq
Virtanen Ilkka JSK
Vuola Antti MetStone
Vuopala Risto HSRC
Vuorela Lotta PompS
Vähämaa Jaakko ESRC
Vähämaa Vesa ESP
Väisänen Jesse Smash
Värilä Marko HSK
Wahlstedt Jyrki HSRC
Wall Anna TSK
Walli Bertil ESP
Walli Timo SquNa
Wallin Toni JSK
Webster Alexander JSK
Wennström Kenneth Smash
Westren-Doll Jack JSK
Wichmann Jan TSK
Wiljander Esa PompS
Wiman Stella SquNa
Winter Kalle SalSi
Xiao-Berglund Morgan ESRC
Xiao-Berglund Morgan ESRC
Ylikoski Heidi TSK
Yliranta Raimo JSK