Facebook
Twitter
In English

Lunastetut lisenssit 2020-2021

Päivitetty 21.11.2020 klo 00:01

Kertalisenssit

Kalo Antti HSRC (26.11.20 asti)
Kuluvainen Kim MyyrSq (27.11.20 asti)
Tolonen Marika MyyrSq (27.11.20 asti)

Kausilisenssit

Aalto Kari ESRC
Aarto Ilkka Sq88
Aarto Oliver Sq88
Ahlroos Timo TSSq
Ahola Juha MyyrSq
Ahonen Aapo SqK
Ahtiluoto Jaakko HSK
Ali Akif ESRC
Amer Omar MyyrSq
Andersson Albert PompS
Anttila Kaisu ESRC
Benaziz Louazzani HSK
Ben-Amor Lara ESRC
Blomqvist Jyri NääsSq
Boden Piers MiSq
Borgström Aada ESRC
Brink Alexander ESRC
Byckling Elina JSK
Bäckström Kasper MyyrSq
Castren Heikki MyyrSq
Elovirta Janne HSRC
Ekholm-Mangaonkat Maarit HSRC
Eskola Ville ESRC
Fihlman Jooa KSQ
Granroth Kenneth HSK
Hakasalo Katja HSK
Halonen Juho SqK
Hassinen Heikki SalSi
Hautala Kari MetStone
Havaste Jukka HSRC
Heikkinen Matias JSK
Heimo Hannu SaSkö
Heinonen Juha NääsSq
Herola Veikko SqK
Hiltunen Kari HSRC
Hokkanen Ari SalSi
Holden Benjamin HSRC
Holopainen Antti MyyrSq
Honkanen Joonas MyyrSq
Hyrske Markku HSK
Hyysalo Milja ESRC
Häkkinen Tuomas MiSq
Högström Karl-Kristian ESRC
Iglesias Ortiz Angel NääsSq
Ignatius Markku MetStone
Irala Janika KSQ
Jokinen Matti LahtiSq
Joutsi Roosa SquNa
Joutsi Viola SquNa
Järvenkylä Mico JSK
Järvenkylä Tiina JSK
Järvinen Janne KSQ
Järvinen Ville SalSi
Kainulainen Pekka NääsSq
Kaistinen Markku SalSi
Kallio Juho MiSq
Kallio Matti HSRC
Kaltainen Kai JSK
Kananen Henri JoSK
Kankaanpää Timo SalSi
Kanto Jenni HSK
Karhu Joonas KSQ
Karjala Jarmo MetStone
Karjalainen Hannu HSK
Karppanen Leo HSRC
Karppinen Esa PompS
Karsikas Ville JSK
Kaukonen Markus ESRC
Kela Petri ESRC
Kemppainen Jorma HSK
Kemppinen Toni TSSq
Kenakkala Sami OSK
Kenakkala Sini OSK
Keränen Kimmo MyyrSq
Keskinen Jari HSRC
Kivi-koskinen Marko HSRC
Kiviharju Kristiina JSK
Knuuti Eelis MyyrSq
Knuuti Juha ESRC
Knuutila Tatu ESRC
Koivu Tapio ESRC
Koivula Kimmo LahtiSq
Koivumäki Sanna ESRC
Kokko Monica LahtiSq
Kolehmainen Ilmari MyyrSq
Kononen Heikki KSQ
Kontiainen Juho ESRC
Konttinen Jesse MyyrSq
Konttinen Vesa-Pekka JSK
Kontuniemi Jali NääsSq
Korhonen Elias ESRC
Korhonen Emilia ESRC
Korhonen Jenni ESRC
Korhonen Kim ESRC
Koskela Vesa LahtiSq
Koskelin Janne Smash
Koskinen Henri MiSq
Koskinen Riina HSRC
Koskivaara Hugo ESRC
Koskivaara Karla ESRC
Koskivaara Kimmo ESRC
Kostiainen Emilia ESRC
Kotila Jane ESRC
Kuosmanen Joni SqK
Kuuluvainen Tuomas SquNa
Kuusisto Linus OSK
Kylliäinen Joonas ESRC
Kylmälä Vesa ESRC
Kytö Arto LahtiSq
Kämäräinen Marko SC Ruka
Lahdenperä Tatu JSK
Laiho Oskari MiSq
Laitala Janne ESRC
Laitinen Oskari OSK
Laitinen Timo HSRC
Lappalainen Eemeli SquNa
Lappalainen Ukko MetStone
Lehtola Kari WSK
Leppänen Mika JSK
Leskinen Aleksi MiSq
Leskinen Kale HSK
Liimatainen Juha ESRC
Lilja Cecilia ESRC
Lilja Harry ESRC
Lind Antti HSRC
Lind Tommi ESRC
Linho Aino SquNa
Lintunen Olli MiSq
Lonkila Juho HSRC
Luhtala Inka ESRC
Lähteenmäki Petteri NääsSq
M’Rabet Michel ESRC
Mackintosh Axl KSQ
Mangaonkar Mahesh JSK
Marjomaa Olli HSK
Matalamäki Jan HSRC
Matalamäki Liisa OSK
Mehta Riku KSQ
Montell Timo JSK
Monto Mika HSRC
Mustonen Henrik TSSq
Mustonen Ville SC Ruka
Mäkelä Minna TSK
Mäki Erik NääsSq
Määttänen Anssi TSSq
Nakari Martti ESP
Nenonen Oliver SquNa
Niemi Jarmo HSRC
Niemi Tuukka HSRC
Nieminen Jukka-Pekka LSQ
Niinimäki Tomi Smash
Niivuori Lasse LSQ
Nikunen Ville HSRC
Niskala Onni SC Ruka
Niskala Samuli SC Ruka
Nousmaa Timo MyyrSq
Nurmonen Susanna ESRC
Nyman Amanda MyyrSq
Närhi Marianna MiSq
Ojala Ari NääsSq
Ojala Pia ESRC
Oksa Mika SaSkö
Ollikainen Axel ESRC
Ollikainen Nea ESRC
Orphanou Daniel HSK
Orphanou Raphael Valentin ESRC
Paasonen Niko HSRC
Paksu Viivi MiSq
Palo Timo LahtiSq
Palonen Amelie ESRC
Parri Panu Smash
Parviainen Leena SqK
Parviainen Leo SqK
Parviainen Otto SqK
Pasma Jani Smash
Peltola Janne-Matti SalSi
Pennanen Joel ESRC
Penttilä Atte Smash
Penttilä Pilvi Johanna HSK
Penttilä Risto E.J. HSK
Petäjä Ohto Alvari LahtiSq
Petäjäsalo Ippe Smash
Piekäinen Riikka ESRC
Pitkänen Lupu HSRC
Pohjamies Tuomo ESRC
Prandstetter Satu HSK
Prieto Tirkkonen Nicolas Smash
Punkkinen Valtteri ESRC
Purhonen Mikko TSSq
Putsela Justus HSRC
Puurunen Santtu Sq88
Puustinen Arja TSK
Pyykkö Tero NääsSq
Päiviö Erkki SalSi
Pääkkönen Mikko HSK
Raatikainen Luukas MyyrSq
Raiski Seppo Sq88
Raivio Taneli ESRC
Randelin Aapo MiSq
Rapelo Juha NääsSq
Rasmus Petri JSK
Raunio Arttu HSRC
Rautiainen Kristian ESRC
Repo Petteri HSRC
Riikonen Pekka LahtiSq
Rintanen Juha SalSi
Riutta Jan HSK
Romu Timo SaSkö
Roulston Andrew MyyrSq
Rouste Joel ESRC
Routamo Tomi MyyrSq
Ruotanen Heikki JSK
Ruotanen Lotta JSK
Ruutu Reko MiSq
Ryyppö Tommi TSSq
Räbinä Petri SqK
Räisänen Aaro MyyrSq
Saari Risto TSSq
Saarnivaara Pete Smash
Saharinen Janne JSK
Sahla Atte HSRC
Salisbury Jonannes ESRC
Salminen Riku HSK
Salomaa Lenni ESRC
Salomaa Tommi Sq88
Salonen Senni ESRC
Salonen Simo-Pekka MyyrSq
Sarvi Eero MyyrSq
Schneider Leena JSK
Seilo Saimi SquNa
Seilo Timo SquNa
Selänne Lauri LSQ
Seppänen Mikko ESRC
Seppälä Markus HSRC
Simola Jussi ESRC
Siren Mikael ESRC
Sirkiä Rasmus HSK
Sjöblom Lars HSRC
Sjöholm Jyrki SaSkö
Soini Emilia ESRC
Solansuu Tommi SalSi
Somoano Carrasco Alberto ESRC
Soralahti Eero ESRC
Stengård Atte SquNa
Stengård Iida SquNa
Stengård Jani SquNa
Stengård Jemina SquNa
Stengård Jonne SquNa
Stengård Kamilla SquNa
Stengård Severi SquNa
Stubin Iiro ESRC
Stör Kai PompS
Suistomaa Marko MiSq
Sukari Atte TSSq
Sulku Lasse SaSkö
Suomalainen Mikko TSSq
Sutelainen Esa HSRC
Syväniemi Honne ESRC
Särkiniemi Jan MyyrSq
Särkkä Meeri HSK
Särkkä Reijo ESP
Söderholm Tom TSSq
Söderström Juha TSSq
Taavitsainen Saana JSK
Takala Annika TSK
Takala Helmi TSK
Tapiola Bertta KSQ
Teitti Aapo MiSq
Teitti Erno MiSq
Teitti Tuomas MiSq
Teräsvirta Heikki SalSi
Tiitinen Petteri TSSq
Timonen Justus HSRC
Tirkkonen Juha ESP
Toimela Simo KSQ
Toivanen Lotta TSSq
Toivanen Roope TSSq
Tossavainen Teemu KSQ
Tulonen Timo HSRC
Tuomi Matias ESRC
Tuominen Esa HSRC
Tuominen Olli KSQ
Ulfves Kristian ESRC
Uusitalo Milla HSRC
Vaarala Eino ESRC
Vainio Marja ESRC
Väisänen Jesse Smash
Vakkala Ari HSRC
Valasma Harri OSK
Valtola Oskari MiSq
Vanhanen Saara MiSq
Vanhanen Susanna MiSq
Vannemaa Jommi Smash
Vehniäinen Jussi Smash
Ventoniemi Mika HSK
Vihtonen Mathew MyyrSq
Vikström Jussi HSRC
Virolainen Mika MyyrSq
Virolainen Miska MyyrSq
Vuola Antti MetStome
Vuopala Risto HSRC
Vähämaa Jaakko ESRC
Wahlstedt Jyrki HSRC
Walli Bertil ESP
Westren-Doll Jack JSK
Wichmann Jan TSK
Wiljander Esa PompS
Wilkinson William HSRC
Wiman Stella SquNa
Winter Kalle SalSi
Ylikoski Heidi TSK
Yliranta Raimo JSK
Äijänen Jami JSK
Äijänen Miko JSK
Öhman Raoul Sq-88